Lista serviciilor de management ce vă pot fi puse la dispoziție:

ASSET MANAGEMENT

 • gestionarea relației cu chiriașii;
 • asistență la predarea / primirea spațiilor și la închirierea acestora;
 • optimizarea costurilor de operare;
 • gestiune și raportare financiară;
 • servicii de marketing pentru promovarea locațiilor și închirierea spațiilor.

PROPERTY MANAGEMENT

Administrare și operare

Serviciile de administrare și operare coordonează activitățile din cadrul proprietăților și acțiunile legate de utilizarea corespunzatoare a clădirilor. Sub acest aspect, KARAN efectuează permanent  activități și operații pentru clienții săi, constând în:

 1. furnizarea către proprietari, în mod periodic, de date și informații detaliate privind starea clădirilor, situația costurilor și a consumurilor, propunând măsuri de reducere a costurilor operaționale;
 2. emiterea de rapoarte privind aspecte legate de garanții, sprijinirea clienților pe toată perioada garanției clădirilor și echipamentelor, precum și pe perioada recepției clădirilor (Listele de reclamații pe timpul garanției);
 3. realizarea managementului închirierii și legătura cu chiriașii;
 4. periodic, conform termenilor contractuali, raportarea către proprietari a tuturor aspectelor relevante privind totalitatea activităților de administrare, operare și mentenanță.

Managementul Energiei

Sarcinile personalului KARAN includ, cu titlu permanent sau periodic, următoarele activități și  operații:

 1. monitorizarea citirii energiei active și pasive;
 2. controlul fluxurilor și parametrilor energiei electrice, a diagramelor și a regimurilor;
 3. citirea principală și secundară a contoarelor;
 4. elaborarea și predarea rapoartelor tehnice părților implicate;
 5. elaborarea informațiilor pentru calcularea cheltuielilor consumurilor pentru servicii, pe fiecare chiriaș;
 6. negocierea și încheierea contractelor de vânzare-cumpărare energie electrică de pe piața liberă;
 7. implementarea planului de reducere a consumului de energie;
 8. implementarea și operarea Sistemului de management al clădirii (SMC), sistem care permite programarea, expunerea, controlul și monitorizarea diferitelor funcții și operații privind alimentarea cu energie, iluminatul, încălzirea, răcirea, etc. SMC este  permanent modernizat și up-gradat pentru a răspunde adecvat situațiilor complexe și în permanentă schimbare.

 

Servicii energetice specifice:

 1. Controlul calității energiei.
 2. Consultanță pentru evaluarea calității energiei, conform normelor de referință ale UE;
 3. Consultanță și implementarea soluțiilor privind aducerea și menținerea energiei la parametrii standard.

Continuitatea alimentării cu energie:

 1. Consultanță privind siguranța și continuitatea furnizării energiei;
 2. Consultanță și implementarea soluțiilor tehnice privind siguranța și continuitatea prin back-up automatic.

Siguranța echipamentelor electrice și a utilizatorilor:

 1. Consultanță și implementarea soluțiilor tehnice privind echipamentele și personalul aferent;
 2. Controale complexe preventive / corective ale instalațiilor de putere, echipamentelor, dispozitivelor, cu utilizarea instrumentației ultramoderne (de ex. Termoviziunea);

Economisirea energiei:

1.Consultanță și implementarea soluțiilor de economisire a energiei prin evaluări tehnice, stabilirea de proceduri de folosință și dispozitive de control;

2. Operarea transformatoarelor de putere, a rețelelor electrice și a sistemelor de alimentare cu energie de către personal înalt calificat.

MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

Managementul mentenanței proprietății include servicii de întretinere planificate, corecte și prompte, pentru a mentine proprietatea în cele mai bune condițiuni, la costuri optime.

Soluțiile noastre sunt proiectate și personalizate pentru fiecare client, pentru a răspunde adecvat exigențelor și priorităților sale. Furnizăm clienților noștri exact ce au nevoie, când au nevoie, inclusiv acces prin website la rapoarte și monitorizări, asfel încât ei pot să-și inspecteze propritatea, oriunde s-ar afla.

Managementul mentenanței proprietății constă, în principal, în:

 1. coordonarea întreținerii, curățeniei, pazei, securității și a altor servicii conexe;
 2. controlul realizării tuturor reviziilor, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile producătorilor;
 3. managementul subcontractorilor și al furnizorilor: evaluarea și selecția pe bază de performanțe, tarife competitive, calitate a materialelor sau a serviciilor;
 4. inspecții periodice ale stării clădirilor și avansarea de propuneri privind remedierea eventualelor probleme apărute în timpul operării;
 5. realizarea planului și controlul întreținerii preventive;
 6. realizarea și aplicarea regulamentului intern al clădirii, conform Manualului Clădirii.

Controlul costurilor și al calității

Obiectivele noastre privind controlul costurilor vizează în special reducerea sau limitarea cheltuielilor, dar menținând, chiar crescând calitatea serviciilor.

Pentru sprijinirea clienților noștri, echipele KARAN efectuează următoarele servicii:

 1. controlul contractelor de închiriere, emiterea de facturi către chiriași și urmărirea încasării acestora;
 2. monitorizarea garanțiilor bancare ale chiriașilor;
 3. colectarea datelor și realizarea de rapoarte financiare conform solicitărilor clienților;
 4. estimarea bugetelor și actualizarea acestora;
 5. propuneri adresate proprietarilor pentru îmbunătățirea performanțelor clădirii.

FACILITY MANAGEMENT

Mentenanța tehnică

Serviciile de mentenanță tehnică au ca principal scop asigurarea funcționării optime a sistemelor clădirii prin întreținere preventivă, predictivă și corectivă. Aceste activități duc la prelungirea ciclului de viață și a performanțelor sistemelor clădirii și la minimizarea numărului de disfuncționalități.

Întreținerea preventivă constă într-un plan de acțiuni de mentenanță urmărind prevenirea căderilor și defectelor echipamentelor, proiectat să asigure și să mențină  buna funcționare a acestora, prin înlocuirea componentelor uzate înaintea defectării lor.

Activitățile de mentenanță preventivă presupun controale periodice, revizii parțiale și / sau totale la intervale specificate, schimburi de fluide, ungeri, etc.

Beneficiile pe termen lung ale acestui tip de mentenanță sunt:

 1. siguranța crescută în functionare;
 2. costuri mai scăzute de înlocuire a echipamentelor;
 3. reducerea timpilor morți;
 4. management optimizat al inventarului de piese de schimb;
 5. creșterea confortului chiriașilor.

Întreținerea predictivă contribuie la determinarea condiției echipamentelor în funcțiune în scopul predicției precise a acțiunilor de întreținere.

Aceasta abordare are ca efect importante reduceri ale costurilor față  de cele ale acțiunilor de întreținere de rutină,  deoarece se desfășoară în perioada funcționării echipamentelor, minimizând astfel întreruperile sistemelor normale de operare;

Întreținerea corectivă corespunde situației de intervenție pentru remedierea operativă a unei defecțiuni la un echipament nefuncțional.

Principalele activități constau fie în repararea, fie în repunerea în funcțiune sau înlocuirea pieselor din echipamentul afectat.

Echipele mobile de intervenție:

KARAN dispune de mai multe echipe mobile de intervenție care desfășoară activități legate în special de mentenanță tehnică, constând în principal în:

 1. intervenții în situații de urgență, pentru remedierea operativă a defecțiunilor, incidentelor tehnice diferite în cel mai scurt timp posibil, în mod permanent (24 de ore din 24);
 2. sprijin acordat echipelor care operează la locații pentru diverse situații neprevăzute privind echipamente, instalații, etc.